სკოლის მისია

* ჯანსაღ გარემოში აღზარდოს ჰარმონიულად განვითარებული სწორი პროფესიული ორიენტაციის, გონებრივი შესაძლებლობის შესაბამისად განათლებული, საკუთარი და სამშობლოს მომავალზე ორიენტირებული ახალგაზრდა.
* მოსწავლეებს კარგად შეასწავლოს თავისი და სხვა ქვეყნების წარსული, სწორად დააკავშიროს მოვლენები აწმყოში და შეძლებისდგავარად გათვალოს მოსალოდნელი შედეგები.
* აქტიურად ჩართოს მოსწავლეები საქალაქო, რეგიონალურ და სხვა ინტელექტუალური, სპორტული და შემოქმედებით პროგრამებში.
* იზრუნოს მოსწავლეთა უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობაზე.
* სისტემატური კავშირი იქონიოს მოსწავლეთა მშობლებთან, აქტიურად ჩართოს ისინი როგორც სასწავლო, ისე გასართობ პროექტებში და სისტემატურად ჩააბაროს ანგარიში მათ შვილების აკადემიური მოსწრების შესახებ.
* სისტემატურად იზრუნოს სასწავლო პორგრამებისა და სწავლების ტექნოლოგიების განახლებისათვის.
მაღალკვალიფიციური მასწავლებლების საშუალებით გამოუმუშაოს მოსწავლეებს კონკურენტუნარიან გარემოში, თავისუფლად ოპერირებისა და თვითდამკვიდრების უნარჩვევები.